Pamatskolas

Lielvārdes pamatskolā 2007./2008. m.g. realizē:

  • pamatizglītības programmu,
  • mazākumtautību pamatizglītības programmas 3. modeļa apakšprogrammu.
Sākumskola ir laiks, kad skolēni apgūst pamatprasmes – mācās mācīties. Skolēni apgūst ne tikai dzimto valodu, matemātiku, dabaszinības, mūziku, sportu, bet arī jaunu mācību priekšmetu – sociālās zinības.
1. klasē skolēni var izvēlēties apgūt ētiku vai kristīgo mācību.
  •  mācību procesā īpaša uzmanība tiek veltīta skolēnu prasmei darboties ar modernām informācijas tehnoloģijām. Lietišķā informātika ir kļuvusi par praktiska rakstura priekšmetu. Zināšanas šajā jomā ir viens no nosacījumiem skolēna kvalitatīvas tālākizglītības iegūšanai.
Skolas mērķis ir attīstīt (veicināt) skolēnu interesi, dot zināšanas, veidot prasmes un iemaņas darbam informāciju tehnoloģiju jomā, atbilstoši jebkuram vecumam un priekšzināšanu līmenim. Lietišķās informātikas programmas apgūšana notiek nepalielinot skolēnu stundu slodzi, bet izmantojot fakultatīvās nodarbības. Sākumskolas un pamatskolas kursā lietišķās informātikas elementus integrē arī citos mācību priekšmetos (matemātikā, vizuālajā mākslā, krievu valodā, fizikā u.c.).
Skolā ir divi datorzinību kabineti un mūsdienīgs integrētās apmācības kabinets.
Skolas mācību un audzināšanas darbības svarīga sastāvdaļa ir skolēnu dzīvesprasmju apguve. Tā ir spēja adaptīvi un pozitīvi tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām: saziņas, saskarsmes, lēmumu pieņemšanas, problēmu risināšanas, radošās domāšanas prasme.
Skolā mācās gudri, talantīgi un uzcītīgi skolēni. Katru gadu apmēram 50 – 60 skolēni ar labiem rezultātiem piedalās skolas, rajona, novada un republikas mācību priekšmetu olimpiādēs. Zināšanas, ko skolēni iegūst mūsu skolā, ir drošs pamats turpmākai izglītībai arī citās mācību iestādēs.
Skolēniem, kuriem ir grūtības kāda mācību priekšmeta apguvē, ir izveidota konsultāciju sistēma. Šajās nodarbībās skolotāji strādā individuāli ar skolēniem.
Pamatizglītība ir tikai viens no posmiem kvalitatīvas izglītības ieguvē. Tāpēc svarīgs skolas darbības aspekts ir profesionālās karjeras izvēles konsultācijas un pasākumi: klašu audzinātāju stundu ietvaros, profesionālās karjeras izvēles centra un izstādes “Skola – 200…” apmeklējumi, citu mācību iestāžu “Atvērto durvju” apmeklējumi. Visi skolas absolventi turpina izglītoties citās Latvijas mācību iestādēs, tai skaitā 70% mācās vidējās izglītības iestādēs.
Sadarbība ar vecākiem. Paralēli tradicionālām sadarbības metodēm – tikšanās, vecāku sapulces, kopēji pasākumi, jau otro gadu realizējam projektu „Vecāku skoliņa”. Vecākiem ir iespēja tikties ar dažādiem speciālistiem. Noskaidrot dažādus aktuālus jautājumus par bērnu attīstību un audzināšanu.